Hashtag สิ่งประดิษฐ์

1 result

DIY กระถางต้นไม้ทำมือ

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Well being สุขกาย สบายใจ • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การปลูกต้นไม้ช่วยเพิ่มความร่มรื่น อีกทั้งยังใช้เป็นของตกแต่งบ้านได้อีกด้วย กระถางต้นไม้ก็เป็นส่วนสำคัญในการปลูกต้นไม้ มาฝึกทำกระ ...

นวัตกรรม บูรณาการ สิ่งประดิษฐ์
DIY กระถางต้นไม้ทำมือ

DIY กระถางต้นไม้ทำมือ

Starfish Academy
Starfish Academy
329 ผู้เรียน