Hashtag ศิลปะ

2 results

สอนศิลปะให้กับเด็กปฐมวัยอย่างไรดี

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา • Basic
การบริหารจัดการตนเอง

ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย จะได้เรียนรู้ความสำคัญ พัฒนาการทางศิลปะ กิจกรรมศิลปะและหลักการจัดประสบการณ์ศิลปะให้แก่เด็กปฐมวัย

ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้สร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ ผู้พัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล
สอนศิลปะให้กับเด็กปฐมวัยอย่างไรดี

สอนศิลปะให้กับเด็กปฐมวัยอย่างไรดี

Starfish Academy
Starfish Academy
1818 ผู้เรียน

DIY หน้ากากอนามัยใช้เองกันเถอะ

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
2:00 ชั่วโมง
Home School • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

การเรียนรู้เรื่องการทำหน้ากากผ้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้ากากผ้าเหมาะกับใครและผ้าสำหรับทำหน้ากากอนามัยควรใช้ผ้าแบบไหนดี ห ...

ศิลปะ บทบาทผู้ปกครอง กิจกรรม
DIY หน้ากากอนามัยใช้เองกันเถอะ
นางสาวเรือนคำ จองลือ
นางสาวเรือนคำ จองลือ

DIY หน้ากากอนามัยใช้เองกันเถอะ

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
728 ผู้เรียน