Hashtag Parent

47 results

นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5012 ผู้เรียน
Education Recovery & Learning loss
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

กล่องการเรียนรู้ Learning Box

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
กล่องการเรียนรู้ Learning Box
Starfish Academy

กล่องการเรียนรู้ Learning Box

Starfish Academy
3055 ผู้เรียน
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

พัฒนาการด้านร่างกายสำคัญอย่างไร

เรียนรู้ความสำคัญ ตัวอย่างกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย แนวทางการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการด้านร่า ...

Starfish Academy
Starfish Academy
พัฒนาการด้านร่างกายสำคัญอย่างไร
Starfish Academy

พัฒนาการด้านร่างกายสำคัญอย่างไร

Starfish Academy
5868 ผู้เรียน
การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

“ความกตัญญู” สร้างคนดีให้สังคม

ความกตัญญูทำให้สถาบันครอบครัวและสังคมมั่นคง ซึ่งนับว่าเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่ทำให้มนุษย์รู้จักการกระทำหน้าที่อันเหมาะสมของตนเอง ...

Starfish Academy
Starfish Academy
“ความกตัญญู” สร้างคนดีให้สังคม
Starfish Academy

“ความกตัญญู” สร้างคนดีให้สังคม

Starfish Academy
6416 ผู้เรียน
กิจกรรมเสริมทักษะให้ลูก
การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

เลี้ยงลูกยุคใหม่ ด้วยวินัยเชิงบวก

การเลี้ยงลูกเชิงบวก เป็นแนวทางการเลี้ยงลูกที่เหล่าบรรดาแม่ๆ ยุคใหม่ให้ความสนใจและอยากนำมาปรับใช้กับการเลี้ยงลูกของตัวเอ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เลี้ยงลูกยุคใหม่ ด้วยวินัยเชิงบวก
Starfish Academy

เลี้ยงลูกยุคใหม่ ด้วยวินัยเชิงบวก

Starfish Academy
2886 ผู้เรียน
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

เลี้ยงลูกอย่างไรในยุค Thailand 4.0

บทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ว่าThailand 4.0คืออะไร แนวคิดในการเลี้ยงลูกยุค4.0 เทคนิคการเลี้ยงลูกยุค 4.0 รวมถึงการเรี ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เลี้ยงลูกอย่างไรในยุค Thailand 4.0
Starfish Academy

เลี้ยงลูกอย่างไรในยุค Thailand 4.0

Starfish Academy
1588 ผู้เรียน
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกคุณ

การจะเป็นพ่อแม่ที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องยากเสมอไป ลูกๆ ต้องการแค่แบบอย่างที่ดี เพราะพ่อแม่คือต้นแบบในการดำเนินชี ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกคุณ
Starfish Academy

สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกคุณ

Starfish Academy
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

สอนลูกอย่างไรให้ได้ภาษาจีน

การเรียนรู้แค่ในห้องเรียนอาจไม่เพียงพอในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนของเด็ก ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการทบทวนและเสริมส ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สอนลูกอย่างไรให้ได้ภาษาจีน
Starfish Academy

สอนลูกอย่างไรให้ได้ภาษาจีน

Starfish Academy
1815 ผู้เรียน
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เลี้ยงลูกอย่างไรให้ IQ ดี EQ เด่น

บทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความสำคัญของ IQ และ EQ องค์ประกอบของ IQ และ EQ เทคนิคการสร้าง IQ และ EQ ให้กับลูก ร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เลี้ยงลูกอย่างไรให้ IQ  ดี EQ เด่น
Starfish Academy

เลี้ยงลูกอย่างไรให้ IQ ดี EQ เด่น

Starfish Academy
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

จะทำอย่างไร ถ้าลูกโกหก

การโกหกของเด็กเกิดจากการไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างความจริงกับความฝัน และการโกหกในแต่ละวัยมีความแตกต่างกัน คุณพ่อ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
จะทำอย่างไร  ถ้าลูกโกหก
Starfish Academy

จะทำอย่างไร ถ้าลูกโกหก

Starfish Academy
1232 ผู้เรียน
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม

เรียนรู้การสอนลูกให้เป็นคนดีตั้งแต่วัยเด็ก ให้ลูก รู้จักคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมการมีความเมตตาต่อผู้อื่น เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม
Starfish Academy

เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม

Starfish Academy
1037 ผู้เรียน
ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

เสริมสร้างครอบครัวอย่างไรให้มีความสุข

ครอบครัวแต่ละครอบครัวจะมีพื้นฐานของความรัก ซึ่งบุคคลภายในครอบครัวทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างเสริมความสุขให้เกิดขึ้นภ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เสริมสร้างครอบครัวอย่างไรให้มีความสุข
Starfish Academy

เสริมสร้างครอบครัวอย่างไรให้มีความสุข

Starfish Academy
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก

ออทิสติก เป็นความผิดปกติของพัฒนาการเด็กรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว โดยเด็กไม่สามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อคว ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก
Starfish Academy

ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก

Starfish Academy
2919 ผู้เรียน
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เลี้ยงลูกอย่างไรให้รอดและรุ่ง ในยุค AI

ในปัจจุบันเราไม่สามารถปฏิเสธหรือต่อต้านเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ๆได้ แม้กระทั่งAI หรือปัญญาประดิษฐ์ก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เลี้ยงลูกอย่างไรให้รอดและรุ่ง ในยุค AI
Starfish Academy

เลี้ยงลูกอย่างไรให้รอดและรุ่ง ในยุค AI

Starfish Academy
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

วิธีรับมือกับโรคเด็กในฤดูหนาว

เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงโรคภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกๆ หรือเด็กๆได้ แต่เราสามารถรับมือกับโรคได้ ถ้าเรารู้จักกับชนิดของโรค สาเ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
วิธีรับมือกับโรคเด็กในฤดูหนาว
Starfish Academy

วิธีรับมือกับโรคเด็กในฤดูหนาว

Starfish Academy
1152 ผู้เรียน
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ประสาทสัมผัสทั้งห้าพัฒนาเด็กได้อย่างไร

การเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า จะได้เรียนรู้ถึงความหมายและความสำคัญ หน้าที่ ประเภทของประสาทสัมผัสทั้งห้า การจัดกิจกรรม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ประสาทสัมผัสทั้งห้าพัฒนาเด็กได้อย่างไร
Starfish Academy

ประสาทสัมผัสทั้งห้าพัฒนาเด็กได้อย่างไร

Starfish Academy
4752 ผู้เรียน