Hashtag ออมเงิน

2 results

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

How to ฝึกวินัยทางการเงินเบื้องต้น

พื้นฐานที่ดีที่จะทำให้เราสามารถต่อยอดในทุกสิ่งที่ต้องการได้ ในทางการเงิน คือ การมีวินัยทางการเงินที่ดี เพราะจัดการด้านการเงิน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to ฝึกวินัยทางการเงินเบื้องต้น
Starfish Academy

How to ฝึกวินัยทางการเงินเบื้องต้น

Starfish Academy
การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

รอบรู้เรื่องการเงินฉบับรวบรัด

อยากเก็บเงินได้ มีเงินใช้ครบเดือน และมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณ แต่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มทำอย่างไร Starfish Labz มีคำตอบให้คุณกับคอร์ส ...

นุกูล ลักขณานุกุล
นุกูล ลักขณานุกุล
รอบรู้เรื่องการเงินฉบับรวบรัด
นุกูล ลักขณานุกุล

รอบรู้เรื่องการเงินฉบับรวบรัด

นุกูล ลักขณานุกุล

ต้องใช้ 100 เหรียญ