Hashtag ออมเงิน

1 result

How to ฝึกวินัยทางการเงินเบื้องต้น

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
การรู้จักตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง

พื้นฐานที่ดีที่จะทำให้เราสามารถต่อยอดในทุกสิ่งที่ต้องการได้ ในทางการเงิน คือ การมีวินัยทางการเงินที่ดี เพราะจัดการด้านการเงิน ...

ทักษะในศตวรรษที่21 ออมเงิน การบริหารจัดการตนเอง
How to ฝึกวินัยทางการเงินเบื้องต้น

How to ฝึกวินัยทางการเงินเบื้องต้น

Starfish Academy
Starfish Academy
302 ผู้เรียน