3 results

ภาษาจีนง่าย ๆ ในระดับ ป.1

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ภาษาจีนเบื้องต้นที่เหมาะสมกับผู้เรียนรู้ในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีเนื้อหาคำศัพท์ การออกเสียง การฝึกพูดสนทนาที่เกี่ยวข้องในชีวิต ...

ภาษาจีนเด็ก ตัวเลขภาษาจีน ผู้สร้างและเผยแพร่ความรู้
ภาษาจีนง่าย ๆ ในระดับ ป.1

ภาษาจีนง่าย ๆ ในระดับ ป.1

Starfish Academy
Starfish Academy
1470 ผู้เรียน

ภาษาจีนเบื้องต้นในชั้นเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับเด็ก เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการ ...

ภาษาจีนเด็ก ตัวเลขภาษาจีน ประถมศึกษา
ภาษาจีนเบื้องต้นในชั้นเรียน

ภาษาจีนเบื้องต้นในชั้นเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
1963 ผู้เรียน

การเขียนอักษรจีน

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

หลักการฝึกเขียนอักษรจีนเบื้องต้นที่ควรรู้เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ภาษาจีน

ภาษาจีนเด็ก ตัวเลขภาษาจีน ปฐมวัย
การเขียนอักษรจีน

การเขียนอักษรจีน

Starfish Academy
Starfish Academy
962 ผู้เรียน