Hashtag ไฮโดรโปนิกส์

1 result

Well being สุขกาย สบายใจ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรู้จักตนเอง ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

ปลูกผักไร้ดิน กินเองที่บ้าน (การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์)

ในปัจจุบันทุกคนต้องกักตัวที่บ้านเนื่อง จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้ขาดแคลนอาหาร การปลูกผักแบบไร้ดินจึงเป็น ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
ปลูกผักไร้ดิน กินเองที่บ้าน (การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์)
โรงเรียนบ้านปลาดาว

ปลูกผักไร้ดิน กินเองที่บ้าน (การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์)

โรงเรียนบ้านปลาดาว