Hashtag แอปพลิเคชัน

10 results

Starfish Innovation นวัตกรรมการศึกษาสำหรับพัฒนาการสอนยุคใหม่
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

สร้าง Portfolio ให้โดนใจใช่เลย

เครื่องมือช่วยในการออกแบบทำ Portfolio จะต้องจัดวางอย่างไรให้สวย ต้องมีหัวข้ออะไรบ้าง จะแนบรูปภาพ ผลงาน กิจกรรมแล ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
สร้าง Portfolio ให้โดนใจใช่เลย
Starfish Future Labz

สร้าง Portfolio ให้โดนใจใช่เลย

Starfish Future Labz
7449 ผู้เรียน
Home School
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

วิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio

การเรียนรู้เรื่องวิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาแอ ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
วิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio
โรงเรียนบ้านปลาดาว

วิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio

โรงเรียนบ้านปลาดาว
2352 ผู้เรียน
เสริมทักษะครู สู่ห้องเรียนแห่งอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

5 กระดานบอร์ดออนไลน์ช่วยสร้างห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม

เรียนรู้เทคนิคการนำ 5 กระดานบอร์ดออนไลน์ Idroo, Miro, Classroomscreen, Whiteboard.fi และ HeyHi Whiteboa ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
5 กระดานบอร์ดออนไลน์ช่วยสร้างห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม
Starfish Future Labz

5 กระดานบอร์ดออนไลน์ช่วยสร้างห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม

Starfish Future Labz
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

ประชุมออนไลน์ในรูปแบบเกม กับ Gather Town

เรียนรู้ website Gather town ที่ช่วยให้การประชุม และการสอนออนไลน์เป็นเรื่องน่าสนุกยิ่งขึ้นทำให้เราสามารถพบปะเพื่อนร่วมง ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
ประชุมออนไลน์ในรูปแบบเกม กับ Gather Town
Starfish Future Labz

ประชุมออนไลน์ในรูปแบบเกม กับ Gather Town

Starfish Future Labz
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

ใช้ Canva ยังไงให้มีรายได้ในแต่ละสายงาน

เป็นคอร์สของการใช้งาน Canva ในขั้น Advance ที่จะเจาะลึกถึงการใช้งาน Canva ทั้งในส่วนของ Template ที่สามารถเลือกใ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ใช้ Canva ยังไงให้มีรายได้ในแต่ละสายงาน
Starfish Academy

ใช้ Canva ยังไงให้มีรายได้ในแต่ละสายงาน

Starfish Academy
1422 ผู้เรียน
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

เครื่องมือครูในการประเมินผู้เรียนประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Kahoot Plicker , Quizzes , และ Cla ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ ประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Top Worksheets ,Canva ,Book Creator แล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนในคอร์สนี้ประกอบไปด้วย 3 แอปพลิเคชัน คือ Padlet ,Word wall และ Class Time

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy