3 results

วิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
2:00 ชั่วโมง
Home School • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

การเรียนรู้เรื่องวิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาแอ ...

เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ แอปพลิเคชัน
วิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio
นางสาวชนัดดา อุดมสมเจริญ
นางสาวชนัดดา อุดมสมเจริญ

วิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
1383 ผู้เรียน

5 กระดานบอร์ดออนไลน์ช่วยสร้างห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

เรียนรู้เทคนิคการนำ 5 กระดานบอร์ดออนไลน์ Idroo, Miro, Classroomscreen, Whiteboard.fi และ HeyHi Whiteboa ...

สื่อการเรียนการสอน บูรณาการ เทคนิคการสอน
5 กระดานบอร์ดออนไลน์ช่วยสร้างห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม

5 กระดานบอร์ดออนไลน์ช่วยสร้างห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม

Starfish Academy
Starfish Academy
68 ผู้เรียน

ประชุมออนไลน์ในรูปแบบเกม กับ Gather Town

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านความสัมพันธ์

เรียนรู้ website Gather town ที่ช่วยให้การประชุม และการสอนออนไลน์เป็นเรื่องน่าสนุกยิ่งขึ้นทำให้เราสามารถพบปะเพื่อนร่วมง ...

เทคโนโลยี ผู้ใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ workfromhome
ประชุมออนไลน์ในรูปแบบเกม กับ Gather Town

ประชุมออนไลน์ในรูปแบบเกม กับ Gather Town

Starfish Academy
Starfish Academy
87 ผู้เรียน