Hashtag แอปพลิเคชัน

5 results

วิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
2:00 ชั่วโมง
Home School • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

การเรียนรู้เรื่องวิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาแอ ...

เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ แอปพลิเคชัน
วิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio
นางสาวชนัดดา อุดมสมเจริญ
นางสาวชนัดดา อุดมสมเจริญ

วิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
1584 ผู้เรียน

5 กระดานบอร์ดออนไลน์ช่วยสร้างห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
Starfish Future Labz • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

เรียนรู้เทคนิคการนำ 5 กระดานบอร์ดออนไลน์ Idroo, Miro, Classroomscreen, Whiteboard.fi และ HeyHi Whiteboa ...

สื่อการเรียนการสอน บูรณาการ เทคนิคการสอน
5 กระดานบอร์ดออนไลน์ช่วยสร้างห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม

5 กระดานบอร์ดออนไลน์ช่วยสร้างห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
298 ผู้เรียน

ประชุมออนไลน์ในรูปแบบเกม กับ Gather Town

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
Starfish Future Labz • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านความสัมพันธ์

เรียนรู้ website Gather town ที่ช่วยให้การประชุม และการสอนออนไลน์เป็นเรื่องน่าสนุกยิ่งขึ้นทำให้เราสามารถพบปะเพื่อนร่วมง ...

เทคโนโลยี ผู้ใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ workfromhome
ประชุมออนไลน์ในรูปแบบเกม กับ Gather Town

ประชุมออนไลน์ในรูปแบบเกม กับ Gather Town

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
251 ผู้เรียน

ทำ Portfolio อย่างไรให้โดนใจใช่เลย

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
Starfish Future Labz • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

เครื่องมือช่วยในการออกแบบทำ Portfolio จะต้องจัดวางอย่างไรให้สวย ต้องมีหัวข้ออะไรบ้าง จะแนบรูปภาพ ผลงาน กิจกรรมแล ...

เทคโนโลยี นวัตกรรม การประเมิน
ทำ Portfolio อย่างไรให้โดนใจใช่เลย

ทำ Portfolio อย่างไรให้โดนใจใช่เลย

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
467 ผู้เรียน

ใช้ Canva ยังไงให้มีรายได้ในแต่ละสายงาน

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

เป็นคอร์สของการใช้งาน Canva ในขั้น Advance ที่จะเจาะลึกถึงการใช้งาน Canva ทั้งในส่วนของ Template ที่สามารถเลือกใ ...

เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน วัยรุ่น
ใช้ Canva ยังไงให้มีรายได้ในแต่ละสายงาน

ใช้ Canva ยังไงให้มีรายได้ในแต่ละสายงาน

Starfish Academy
Starfish Academy
715 ผู้เรียน