Hashtag workfromhome

2 results

Balance ชีวิตเมื่อต้อง Work from Home

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
การบริหารจัดการตนเอง

วิธีการแก้ปัญหาสำหรับคนที่เจอสถานการณ์ WFH การปรับสมดุลชีวิตโดยเริ่มจากวิเคราะห์ตนเอง และจัดการชีวิต 3 ด้าน คือ ด้านสภา ...

สุขภาพ workfromhome การบริหารจัดการตนเอง
Balance ชีวิตเมื่อต้อง Work from Home

Balance ชีวิตเมื่อต้อง Work from Home

Starfish Academy
Starfish Academy
204 ผู้เรียน

ประชุมออนไลน์ในรูปแบบเกม กับ Gather Town

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
Starfish Future Labz • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านความสัมพันธ์

เรียนรู้ website Gather town ที่ช่วยให้การประชุม และการสอนออนไลน์เป็นเรื่องน่าสนุกยิ่งขึ้นทำให้เราสามารถพบปะเพื่อนร่วมง ...

เทคโนโลยี ผู้ใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ workfromhome
ประชุมออนไลน์ในรูปแบบเกม กับ Gather Town

ประชุมออนไลน์ในรูปแบบเกม กับ Gather Town

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
253 ผู้เรียน