Hashtag รูปแบบการสอน

1 result

Education Recovery & Learning loss
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน

การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน เมื่อต้องปรับตัวมาเรียนออนไลน์ ครูเป็นอีกหนึ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเตรี ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน
Starfish Academy

การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน

Starfish Academy
2921 ผู้เรียน