Hashtag วิวัฒนาการ

1 result

เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

Robot มีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร

ในปัจจุบันรวมไปถึงในอนาคตหุ่นยนต์จะก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างแน่นอน เราสามารถที่จะนำวิทยาการหุ่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Robot มีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร
Starfish Academy

Robot มีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร

Starfish Academy
1058 ผู้เรียน