Hashtag พฤติกรรม

13 results

การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน
การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การชะลอการตัดสินต่อพฤติกรรมของนักเรียน

การเรียนรู้เรื่อง ชะลอการตัดสินนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการแยกแยะความจริงออกจากความคิดเห็น เพื่อชะลอการตัดสิน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การชะลอการตัดสินต่อพฤติกรรมของนักเรียน
Starfish Academy

การชะลอการตัดสินต่อพฤติกรรมของนักเรียน

Starfish Academy
5304 ผู้เรียน
การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

“ความกตัญญู” สร้างคนดีให้สังคม

ความกตัญญูทำให้สถาบันครอบครัวและสังคมมั่นคง ซึ่งนับว่าเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่ทำให้มนุษย์รู้จักการกระทำหน้าที่อันเหมาะสมของตนเอง ...

Starfish Academy
Starfish Academy
“ความกตัญญู” สร้างคนดีให้สังคม
Starfish Academy

“ความกตัญญู” สร้างคนดีให้สังคม

Starfish Academy
6097 ผู้เรียน
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ตำหนิอย่างไรไม่ให้เสียความเชื่อมั่นในตนเอง

การตำหนิผู้อื่น การวิพากษ์ วิจารณ์ หาข้อตำหนิผู้อื่นเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไป “คงไม่มีใครที่ ไม่เคยถูกตำหนิ และไม่มีใคร ไม่ตำหนิผู้อื่น” ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ตำหนิอย่างไรไม่ให้เสียความเชื่อมั่นในตนเอง
Starfish Academy

ตำหนิอย่างไรไม่ให้เสียความเชื่อมั่นในตนเอง

Starfish Academy
3423 ผู้เรียน
Editor's Top Pick Collection
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
basic
2:00 ชั่วโมง

Collaborative classroom design

เรียนรู้ทักษะความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) หลักการออกแบบกิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Collaborative classroom design
Starfish Academy

Collaborative classroom design

Starfish Academy
การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

ห้องเรียนที่ป้องกันการ Bully

ทำความรู้จักกับคำว่า บูลลี่ (Bully) เข้าใจผลกระทบและรู้วิธีรับมือเมื่อถูกบูลลี่ ฝึกออกแบบกิจกรรมที่ช่วยป้องกันการบูลลี่ในห้องเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
ห้องเรียนที่ป้องกันการ Bully
Starfish Academy

ห้องเรียนที่ป้องกันการ Bully

Starfish Academy
1769 ผู้เรียน
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กออทิสติก เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้

Starfish Academy
Starfish Academy
การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก
Starfish Academy

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

Starfish Academy
1123 ผู้เรียน
Education Recovery & Learning loss
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ครูกับการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส

คอร์สเรียนนี้คุณครูจะได้เรียนรู้การสังเกต และการช่วยเหลือเด็กๆที่ขาดโอกาสและไม่ค่อยมีความพร้อม โดยจะได้เรียนรู้เทคนิควิธีกา ...

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ครูกับการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ครูกับการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ดูแลตัวเองให้ Healthy สุขภาพดีด้วยวิธีง่ายๆ
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

หนึ่งวันกับการดูแลตนเอง (Self Care)

เมื่อเราพบเจอปัญหาที่ส่งผลต่อตัวเราในแต่ละวัน ให้บอกตัวเองด้วยคำพูดดีๆ และหากิจกรรมสุดโปรดสำหรับการดูแลและใส่ใจตัวเอง ( ...

Starfish Academy
Starfish Academy
หนึ่งวันกับการดูแลตนเอง (Self Care)
Starfish Academy

หนึ่งวันกับการดูแลตนเอง (Self Care)

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะ Empathy บนโลกออนไลน์

การเอาใจเขามาใส่ใจเราบนโลกออนไลน์เป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยให้เราใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีจริยธรรม เพราะทักษะการเอาใจ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะ Empathy บนโลกออนไลน์
Starfish Academy

ฝึกทักษะ Empathy บนโลกออนไลน์

Starfish Academy
Well being สุขกาย สบายใจ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การดูแลพฤติกรรมเด็กๆ ในห้องเรียน (ประถมศึกษา)

เด็กๆ มีพฤติกรรมที่หลากหลาย มีทั้งพฤติกรรมทางบวกและลบ ดังนั้น “ครู” จึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยพาเด็กๆ ให้เข้าใจตนเอง ว่าเ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การดูแลพฤติกรรมเด็กๆ ในห้องเรียน (ประถมศึกษา)
Starfish Academy

การดูแลพฤติกรรมเด็กๆ ในห้องเรียน (ประถมศึกษา)

Starfish Academy
เครื่องมือช่วยวัยรุ่นช่วงเตรียมตัวสอบ
การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

รู้จัก Vision Board เครื่องมือตั้งเป้าหมายเชิงบวกให้กับตัวเอง

ความสำเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายของใครหลาย ๆ คน และถ้าเราอยากทำเป้าหมายให้สำเร็จสมดังปรารถนา ก่อนอื่น ...

Starfish Academy
Starfish Academy
รู้จัก Vision Board เครื่องมือตั้งเป้าหมายเชิงบวกให้กับตัวเอง
Starfish Academy

รู้จัก Vision Board เครื่องมือตั้งเป้าหมายเชิงบวกให้กับตัวเอง

Starfish Academy
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

How to วิธีการพัฒนาและรู้จักตนเอง

การรู้จักตัวตนที่เป็นตัวเราจริงๆ รู้ว่าเราเป็นใครและอยากทำอะไร ก็จะส่งผลให้เรามีความมั่นใจ พร้อมค้นหาวิธีพัฒนาตนเองและเข้า ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to วิธีการพัฒนาและรู้จักตนเอง
Starfish Academy

How to วิธีการพัฒนาและรู้จักตนเอง

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

เจาะลึกสอบ TCAS

การสอบ TCAS ที่ควรรู้ในแต่ละปีเริ่มเตรียมตัวสอบกันด้วยประเด็นอะไร และสอบอะไร ลองมาดูกันว่ามีประเด็นไหนเกี่ยวกับการสอบ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เจาะลึกสอบ TCAS
Starfish Academy

เจาะลึกสอบ TCAS

Starfish Academy