7 results

การชะลอการตัดสินต่อพฤติกรรมของนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน • Basic
การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง

การเรียนรู้เรื่อง ชะลอการตัดสินนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการแยกแยะความจริงออกจากความคิดเห็น เพื่อชะลอการตัดสิน ...

การตัดสินใจ พฤติกรรม ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
การชะลอการตัดสินต่อพฤติกรรมของนักเรียน
นายนภดล บุตรสาทร
นายนภดล บุตรสาทร

การชะลอการตัดสินต่อพฤติกรรมของนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
4328 ผู้เรียน

Collaborative classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Editor's Top Pick Collection • Basic
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

เรียนรู้ทักษะความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) หลักการออกแบบกิ ...

ผู้สร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ Active learning ทักษะการเรียนรู้
Collaborative classroom design
นางสาวพรรณปพร จรูญจิตร
นางสาวพรรณปพร จรูญจิตร

Collaborative classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
305 ผู้เรียน

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
การรู้จักตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง

เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กออทิสติก เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้

บทบาทผู้ปกครอง บทบาทของครู พฤติกรรม
การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก
เกริกเกรียงไกร ทองคล้าย
เกริกเกรียงไกร ทองคล้าย

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

Starfish Academy
Starfish Academy
734 ผู้เรียน

ครูกับการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
ด้านความสัมพันธ์
การบริหารจัดการตนเอง

คอร์สเรียนนี้คุณครูจะได้เรียนรู้การสังเกต และการช่วยเหลือเด็กๆที่ขาดโอกาสและไม่ค่อยมีความพร้อม โดยจะได้เรียนรู้เทคนิควิธีกา ...

เทคนิคการสอน บทบาทของครู พฤติกรรม
ครูกับการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส

ครูกับการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
50 ผู้เรียน

หนึ่งวันกับการดูแลตนเอง (Self Care)

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
การรู้จักตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง

เมื่อเราพบเจอปัญหาที่ส่งผลต่อตัวเราในแต่ละวัน ให้บอกตัวเองด้วยคำพูดดีๆ และหากิจกรรมสุดโปรดสำหรับการดูแลและใส่ใจตัวเอง ( ...

การดูแลสุขภาพ พฤติกรรม สุขภาพ
หนึ่งวันกับการดูแลตนเอง (Self Care)

หนึ่งวันกับการดูแลตนเอง (Self Care)

Starfish Academy
Starfish Academy
280 ผู้เรียน

ฝึกทักษะ Empathy บนโลกออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านความสัมพันธ์
การบริหารจัดการตนเอง

การเอาใจเขามาใส่ใจเราบนโลกออนไลน์เป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยให้เราใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีจริยธรรม เพราะทักษะการเอาใจ ...

กิจกรรมสร้างสรรค์ พฤติกรรม ทักษะการเรียนรู้
ฝึกทักษะ Empathy บนโลกออนไลน์

ฝึกทักษะ Empathy บนโลกออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy
91 ผู้เรียน