Hashtag คุณธรรม

2 results

“ความกตัญญู” สร้างคนดีให้สังคม

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
การรู้จักตนเอง

ความกตัญญูทำให้สถาบันครอบครัวและสังคมมั่นคง ซึ่งนับว่าเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่ทำให้มนุษย์รู้จักการกระทำหน้าที่อันเหมาะสมของตนเอง ...

คุณธรรม จริยธรรม Parent
“ความกตัญญู” สร้างคนดีให้สังคม

“ความกตัญญู” สร้างคนดีให้สังคม

Starfish Academy
Starfish Academy
5045 ผู้เรียน

เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
การรู้จักสังคม

เรียนรู้การสอนลูกให้เป็นคนดีตั้งแต่วัยเด็ก ให้ลูก รู้จักคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมการมีความเมตตาต่อผู้อื่น เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและการ ...

คุณธรรม จริยธรรม Parent
เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม

เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม

Starfish Academy
Starfish Academy
793 ผู้เรียน