Hashtag มัธยมศึกษา

1 result

Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning หลักการเขียนภาษาไทย ม. 1-3

หลักการเขียนภาษาไทย ม.1-3 เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบของ Micro Learning เรื่อง เขียนอย่างไรให้สื่อความง่ายและตรงประ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning หลักการเขียนภาษาไทย ม. 1-3
Starfish Academy

Micro Learning หลักการเขียนภาษาไทย ม. 1-3

Starfish Academy