Hashtag กระบวนการคิด

3 results

ฝึกอย่างไรให้เกิดทักษะกระบวนการคิด

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

การสร้างการเรียนรู้สำหรับครูและผู้ปกครองในการพัฒนากระบวนการคิดให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กในระหว่างอยู่ที่โรงเรียนและบ้านเพื่อเพิ่มป ...

บทบาทผู้ปกครอง บทบาทของครู ทักษะการคิด
ฝึกอย่างไรให้เกิดทักษะกระบวนการคิด

ฝึกอย่างไรให้เกิดทักษะกระบวนการคิด

Starfish Academy
Starfish Academy
5044 ผู้เรียน

รู้จัก Vision Board เครื่องมือตั้งเป้าหมายเชิงบวกให้กับตัวเอง

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
การบริหารจัดการตนเอง

ความสำเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายของใครหลาย ๆ คน และถ้าเราอยากทำเป้าหมายให้สำเร็จสมดังปรารถนา ก่อนอื่น ...

แรงบันดาลใจ กระบวนการคิด พฤติกรรม
รู้จัก Vision Board เครื่องมือตั้งเป้าหมายเชิงบวกให้กับตัวเอง

รู้จัก Vision Board เครื่องมือตั้งเป้าหมายเชิงบวกให้กับตัวเอง

Starfish Academy
Starfish Academy
188 ผู้เรียน