2 results

ทำไมนิทานจึงสำคัญสำหรับเด็ก

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

นิทานอาจเล่าโดยมีภาพประกอบ ใช้วาจาหรือเล่าโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ประเภทต่างๆประกอบก็ได้ การเล่านิทานสามารถใช้เป็นเครื่องมื ...

นิทาน การเล่าเรื่อง ประสบการณ์การเรียนรู้
ทำไมนิทานจึงสำคัญสำหรับเด็ก

ทำไมนิทานจึงสำคัญสำหรับเด็ก

Starfish Academy
Starfish Academy
580 ผู้เรียน

Meaningful Classroom Design

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
การบริหารจัดการตนเอง

ห้องเรียนที่มีความหมาย คือ การออกแบบห้องเรียนที่มีหัวใจ โดยการนำพา ความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้เรียนไปสู่ความสนุก ความ ...

ความสุข ประสบการณ์การเรียนรู้ ห้องเรียน
Meaningful Classroom Design
สุดารัตน์ ประกอบมัย
สุดารัตน์ ประกอบมัย

Meaningful Classroom Design

Starfish Academy
Starfish Academy
481 ผู้เรียน