Hashtag การเล่าเรื่อง

1 result

เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

นิทานสำคัญกับเด็กอย่างไร

นิทานอาจเล่าโดยมีภาพประกอบ ใช้วาจาหรือเล่าโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ประเภทต่างๆประกอบก็ได้ การเล่านิทานสามารถใช้เป็นเครื่องมื ...

Starfish Academy
Starfish Academy
นิทานสำคัญกับเด็กอย่างไร
Starfish Academy

นิทานสำคัญกับเด็กอย่างไร

Starfish Academy
1624 ผู้เรียน