สื่อคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัย คือ สื่อที่สร้างจากสิ่งต่างๆ ที่เป็นตัวกลางที่ครูนำมาช่วยใน การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม หรือทักษะที่ครูมีไปสู่เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเด็กเกิดการเรียนรู้ตาม จุดมุ่งหมายได้ดีที่สุด

รายละเอียดคอร์ส

สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นสำหรับเด็กปฐมวัย และเด็กจะสามารถเรียนรู้จากสื่อที่เป็นรูปธรรมได้ดีกว่าสื่อที่เป็นนามธรรม นอกจากนี้เด็กปฐมวัยมีช่วงความสนใจสั้น ครูผู้สอนจึงควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำ ปฏิบัติการ และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นสื่อการสอนจึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย ซึ่งสื่อมีหลายประเภท ได้แก่ สื่อวัสดุอุปกรณ์ สื่อมัลติมีเดียต่างๆดังนั้นผู้สอนสามารถเลือกนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสม

ความรู้ที่จะได้รับ

สื่อการสอนสำคัญอย่างไร

สื่อคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

ตัวอย่างสื่อคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัย

การนำสื่อการอนไปใช้

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ภาพรวมหลักสูตร

Icon book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Icon clock

อัพเดทล่าสุด

19.07.19


Tags


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง