Hashtag กิจกรรม

2 results for "กิจกรรม"

STARFISH EDUCATION นำเสนอโมเดลธุรกิจต่อแหล่งเงินทุน (Pitching) ในรอบสุดท้าย กิจกรรม DIPROM HEROES 2023

STARFISH EDUCATION นำเสนอโมเดลธุรกิจต่อแหล่งเงินทุน (Pitching) ในรอบสุดท้าย กิจกรรม DIPROM HEROES 2023

Starfish Academy
Starfish Academy
44 views • 16.09.23

จากการคัดเลือกผู้เข้าสมัครมากกว่า 100 กิจการ บริษัท สตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 กิจการ ที่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Final) การนำเสนอโมเดลธุรกิจต่อแหล่งเงินทุน (Pitching) ในโครงการสร้างเครือข่ายผู้นำพัน ...

STARFISH EDUCATION นำเสนอโมเดลธุรกิจต่อแหล่งเงินทุน (Pitching) ในรอบสุดท้าย กิจกรรม DIPROM HEROES 2023
STARFISH EDUCATION ผ่านเข้ารอบสุดท้าย DIPROM HEROES 2023 ผู้นำพันธุ์ดี สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจเพื่อสังคม

STARFISH EDUCATION ผ่านเข้ารอบสุดท้าย DIPROM HEROES 2023 ผู้นำพันธุ์ดี สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจเพื่อสังคม

Starfish Academy
Starfish Academy
162 views • 22.08.23

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เดินหน้าจัดโครงการสร้างเครือข่ายผู้นำพันธุ์ดีพร้อม หรือ DIPROM HEROES 2023 ตามนโยบาย 4 มิติ สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจเพื่อสังคม โครงการที่ดำเนินการโดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกร ...

STARFISH EDUCATION ผ่านเข้ารอบสุดท้าย DIPROM HEROES 2023 ผู้นำพันธุ์ดี สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจเพื่อสังคม